Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sådan klarer vi os

Se data på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside vedr. uddannelsesstatistik.

Overblik

Skoletal i overbliksformat for enkeltskoler, sammenligning af skoler, samt centrale skoletal på kommuneniveau.

Nationale test

Se resultater fra de obligatoriske nationale test i dansk og matematik.

Karakterer

Find data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.

Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser

Find data for ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser, tal for uddannelsesparathedsvurderinger, samt overgangsfrekvenser til 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Elevtal

Data om antal elever i grundskolen, blandt andet fordelt efter skoletype, klassetrin og kommune. Tal for inklusion i folkeskolen findes også her.

Elevtrivsel

Se opgørelser over elevernes trivsel på fire trivselindikatorer, generel skoletrivsel, samt data for besvarelser af specifikke trivselsspørgsmål til eleverne.

Elevfravær

Se data for elevernes skolefravær, blandt andet fordelt efter om der er tale om fravær med tilladelse, ulovligt eller fravær pga. sygdom.

Undervisningstimer

Data om planlagte undervisningstimer og hvor stor en andel af undervisningen, der dækkes af lærere med undervisningskompetencer i fagene.

Personale og Økonomi

Find data om bl.a. antal ansatte, antallet af elever pr. lærer, andelen af personalets arbejdstid, der bruges sammen med eleverne og udgifter til folkeskolen pr. elev.