Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbeplan

Samsø Skoles mobbehandleplan

Definition af mobning:
”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede er tvunget til at være.”

Negative handlinger kan være:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger, ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. Mundtligt eller skriftligt på mobil, pc eller lignende.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved at irritere eller såre – ikke at efterkomme en persons ønsker.

Vær opmærksom på:

At manglende indgriben fra omgivelsernes side (skolens personale, forældre, elever) fungerer som accept og legitimering af mobning. Tilskuerne gør dermed mobning muligt og tilskuerpositionerne kaldes derfor også for passiv mobning. Det gælder derfor om at forandre den passive tilskuerkultur til børn og voksne, der aktivt griber ind. Det reelle ansvar for mobning hviler altid på de voksnes skuldre – fagvoksne som forældre.

Målsætning:

Samsø Skoles mål er, at alle elever magter, at optræde som gode kammerater og bryder med rollen som passiv tilskuer til mobning.

Handleplan:

Målsætningen nås gennem:

 • Holdningspåvirkning fra ansvarlige voksne rollemodeller.
 • Tiltag der medvirker til at skabe og bevidstgøre om, hvad forpligtende kammeratskab er.
 • Teamet omkring en årgang opstiller konkrete sociale mål for den enkelte elev og klassen, som en del af årsplanen.
 • Gårdvagterne skal være aktivt synlig og konfronterende, og opmærksomhedskrævende situationer formidles til næste gårdvagt og klasselærere. Om muligt dækkes gårdvagterne ved fravær af vikarer.
 • AKT tilbyder morgenmad med problemgrupper. Endvidere elevmægling for 1.-6. klasse og voksenmægling for 7.-10. klasse.
 • Spilleregler for klassen: Klasselæreren og årgangsteamet har ansvaret for at lave klasseregler i alle klasser, som eleverne har ejerskab til. Reglerne skal løbende ajourføres og offentliggøres på et synligt sted i klassen og på klasseforsiderne i skoleporten. Forældrene skal gøres bekendt med klassereglerne på forældremøderne.
 • Elevrådet deltager i Klassens Tid, hvor klasseregler diskuteres.
 • Årlig trivselsdag for hele skolen. Venskabsklasser gennem året.

Handleplan ved konkret mobning:

Tiltag i konkrete situationer, hvor mobning observeres: Den observerende lærer, gårdvagt, pædagog kontakter klasselæreren eller kontaktpædagogen:

 1. Afklaring af problemet
 2. Hvad er der sket?
 3. Hvem gjorde hvad, hvornår?

Videre plan:

Ansvarlig klasselærer orienterer ledelsen, der afgør, om der er tale om mobning.

Lærer / kontaktpædagog / team lægger derefter sammen med AKT-lærerne en plan for rækkefølge, tid og sted for samtaler med mobberne, samt taktik. De øvrige lærere, og ledelsen orienteres om problemstillingen.

Samtaler:

Mobberne hentes én af gangen – uden forudgående varsel og de skal ikke have lov til at tale sammen først. Kan kombineres med samtale med hele klassen.

Samtale med central mobbeperson:

 • Emnet er den aktuelle situation.
 • Skolens holdning markeres fast og bestemt.
 • Hvad vil mobberen ophøre med i forhold til den mobbede? Forslagene skal komme fra mobberen selv.
 • Der nedskrives en aftale ud fra forslagene.
 • Slutspørgsmål: Tror du, du kan holde aftalen?

Mobberen vil evt. stille modbetingelser.

Klasselæreren / kontaktpædagogen kan love at tage en samtale med den mobbede, og betinger samtidig, at fremtidige konfliktsituationer skal løses gennem en lærer eller pædagog. (Helst gennem mægling). Hvis problemet ikke kan løses ved elev-elev mægling eller lærer-elev mægling, skal forældrene inddrages i mæglingen. Der aftales et opfølgende møde, evt. dagen efter, for at undersøge om aftalen efterleves.

Samtale med medløberne:

 • Efter samme princip som ovenfor.
 • Ligeledes opfølgende samtale, så mobberne ved, at man følger sagen til dørs.

Kontakt til hjemmet:

Forældrene kontaktes efter udredning og opstilling af aftale.
 

Løbende opfølgning indtil problemet ser ud til at være løst.